پایگاه دانش حسابداری
پایگاه دانش حسابداری

حسابداری چیست؟

تاریخچه حسابداری نوین تقریبا تاریخچه حسابداری همزاد با تاریخ بشریت می باشد و طبق مدارک کشف شده از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد می رسد اما از اولین نشانه های حسابداری نوین که در سال 1494، کتاب summa در ایتالیا منتشر شد. نویسنده آن ” لوکا […]