مقالات حسابداری

حسابداری

حسابداری چیست؟

تاریخچه حسابداری نوین تقریبا تاریخچه حسابداری همزاد با تاریخ بشریت می باشد و طبق مدارک کشف شده از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل…