پایگاه دانش کنترل تردد نرم افزارهای حضور و غیاب
نرم افزار اطلس حضور و غیاب
پایگاه دانش کنترل تردد نرم افزارهای حضور و غیاب

نرم افزار اطلس حضور و غیاب

بزرگترین چالش منابع انسانی، محاسبه کارکرد ماهیانه پرسنل می باشد که زمان زیادی از اپراتور می گیرد. حال تصور کنید در سازمانهای بزرگ چندین کارمند لازم است تا در زمان کوتاهی این محاسبات را با دقت انجام دهند.