پایگاه دانش نرم افزارهای حضور و غیاب
نرم افزار امین
پایگاه دانش نرم افزارهای حضور و غیاب

نرم افزار امین

نرم افزار امین.معمولا سازمانهایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده مینمایند، با چالش هایی نظیر تخلیه آنلاین دستگاه ها، عدم جمع آوری تردد در برخی از دستگاه ها و مدیریت دستگاه ها (بعضا با برند های مختلف) روبرو هستند.